Aanvraagprocedure en beoordelingscriteria 2018

Heb je een goed idee om inclusie en openheid rondom psychische kwetsbaarheden te bevorderen, om vooroordelen en stigma aan te pakken, om contact tussen mensen te stimuleren? Maar heb je de financiën voor de uitvoering nog niet helemaal rond? Dan heb je nu de mogelijkheid om bij stichting Socialrun een subsidie aan te vragen. Hiervoor gelden de procedure en de beoordelingscriteria die op deze pagina zijn beschreven. Je kunt ze ook downloaden (PDF).

Om in aanmerking te kunnen komen voor een subsidie moet het aanvraagformulier uiterlijk 01-12-2018 volledig ingevuld bij ons binnen zijn via projecten@socialrun.nl.

Benieuwd naar wat voor projecten in aanmerking kunnen komen?
Bekijk projecten die zijn gesteund in 2015-2016, 2016-2017 en 2017-2018


Procedure

Beoordeling van je project

We beoordelen je project op een aantal criteria en factoren waarvan we weten dat die bijdragen aan het succes van een project. De projectcommissie van stichting Socialrun beoordeelt alle aanvragen, maakt een keuze uit de projecten en draagt de geselecteerde projecten voor bij het stichtingsbestuur. Daarnaast kan zij adviseren over de hoogte van het toe te kennen subsidiebedrag. Het stichtingsbestuur neemt uiteindelijk het definitieve besluit over de toekenning van de subsidies aan de projecten.

Indienen van je project

 • Projecten kunnen worden ingediend tot 01-12-2018.
 • Projecten moeten digitaal worden ingediend via het daarvoor bestemde formulier,
  te vinden via socialrun.nl/projectaanvraag.
 • Bekendmaking van de toegekende subsidies vindt plaats in januari 2019. Iedereen
  die een projectaanvraag heeft ingediend krijgt per mail bericht over al dan niet
  toegekende subsidie.

Beoordelingscriteria

Thema’s

Projecten die in aanmerking komen vallen binnen een van onderstaande thema’s:

 • Zelfstigma,
 • Inclusie en openheid in relatie tot de hulpverlening,
 • Inclusie en openheid in relatie tot familie/naasten,
 • Maatschappelijke inclusie en openheid,
 • Inclusie en openheid in relatie tot jeugd en onderwijs,
 • Inclusie en openheid in de media,
 • Inclusie en openheid in relatie tot gemeentelijke voorzieningen of gemeentelijk beleid.

Middelen

 • Je kunt een bedrag aanvragen van ongeveer €500 tot maximaal €5000. Kleine projecten hebben in het bijzonder onze sympathie.
 • Wil je een groter project uitvoeren? En kost je project meer dan het maximaal aan te vragen bedrag? Zorg dan voor mede-financiering door derden. Laat dit zien in je begroting.
 • De specifieke projectactiviteiten waarvoor je een bijdrage vraagt, zijn op het moment van toekennen bij voorkeur nog niet gestart zijn.

Succesfactoren voor inclusie en openheid

Je project heeft tot doel concreet bij te dragen aan het vergroten van inclusie en openheid ten aanzien van psychische kwetsbaarheid. Onderzoek heeft aangetoond dat vijf principes van invloed zijn op de mate waarin succesvol vooroordelen of stigma’s worden bestreden: doel(groep)gericht, lokaal, geloofwaardig, duurzaam en contact. Deze zijn terug te vinden in de Generieke Module destigmatisering.

De projectcommissie zal bij iedere aanvraag bekijken in welke mate het project aan deze succesfactoren voldoet. Hieronder vind je de principes in het kort.

 1. Denk goed na over je doelgroep en zorg dat je project daar goed op aansluit

Kies doelgroepen zodanig dat er echt wat kan veranderen, liefst niet alleen nu, maar juist op langere termijn. Voorbeelden: school en jeugd, schoolbestuurders, professionals in de zorg, studenten in opleiding voor de beroepen in de zorg, werkgevers. Bedenk welke verandering je wilt bereiken, maak die zo concreet mogelijk en zorg dat deze aansluit bij je doelgroep. Pas je taalgebruik aan op je doelgroep. Zorg voor een gebalanceerde, eerlijke boodschap.

 1. Zorg voor contact tussen mensen met en zonder psychische aandoeningen

Face-to-face contact is het meest waardevol. Een video is een goed alternatief. Contact is anders dan voorlichting. Voorlichting is zenden van informatie, contact is bespreekbaar maken van stigma. De combinatie voorlichting èn contact werkt wel.

 1. Het contact moet passen bij de doelgroep

Kijk naar specifieke behoeften van een groep. Denk ook aan landelijk, stedelijk, sociaal-economische achtergrond, etniciteit en religie.

 1. Bedenk als je een product maakt wat je er mee gaat doen

Als je een boek/film/presentaie etc gaat maken, bedenk je dan dat een product zichzelf niet verkoopt. Neem in je plan mee hoe je jouw product bij de mensen krijgt die je wilt bereiken.

 1. Zorg voor een positieve insteek

Mensen veranderen hun gedrag makkelijker en blijvender als je ze uitlegt wat ze wél kunnen doen dan wanneer ze worden toegesproken op een negatieve manier. En een positieve insteek is natuurlijk ook gewoon leuker voor iedereen.

Communicatie en overige voorwaarden bij toekenning

 Als jouw project subsidie van de Socialrun krijgt toegekend, willen we graag samen naar buiten treden om het bereik zo groot mogelijk te maken. Dit betekent het volgende:

 • Je gebruikt het Socialrun logo bij je communicatie over het project,
 • Je noemt dat het project (mede) is gefinancierd door stichting Socialrun,
 • Indien er tastbare producten (bijvoorbeeld een boek of film) voortkomen uit het project ontvangt de Socialrun een exemplaar om te kunnen bewonderen, en om als voorbeeld en inspiratie te laten zien aan anderen.

Als je een aanvraag indient voor subsidie ga je akkoord met deze voorwaarden. Evenals met de eisen die we stellen aan monitoring van de voortgang van het project en verantwoording over de besteding van de verstrekte subsidie. Bij toekenning van een subsidie ontvang je hierover meer informatie.

Vragen?

Twijfel je of je project of idee aan de criteria voldoet, of heb je andere vragen over de procedure en beoordelingscriteria, neem dan contact op met:

Frank Bonekamp en/of Nienke Bouwman via:
projecten@socialrun.nl
Frank: 06-43006045
Nienke:  06-48277911

Aanvraagprocedure en beoordelingscriteria projecten 2018 (PDF)